startpagina links

het blijde nieuws

StartMenus.nl

Startmenus.nl, jouw start onze menus
Home   Onderwerp   Categorie   Regio   Artikelen   Meedoen   Adverteren   Contact


 Aanbiedingen
Hier uw aanbieding

 Aanbevolen
vloeren

 Vaak gezocht
Hier uw website

 Informatie
Eigen startpagina?


Artikel

HET GOEDE NIEUWS

 

JEZUS CHRISTUS REDT.  KENT U HEM?

“Gij zult de Waarheid weten en de Waarheid zal u vrijmaken.” ( Johannes  8:32 StatenVertaling)

      

     De Heere Jezus is een Uniek Persoon, de Zoon van God de Schepper van Hemel  en  Aarde.  De Zoon van God heeft de schuldenlast van de mensen gedragen om niet. Aan het Kruis van Golgotha heeft  Zijn reddende  Bloed gevloeid voor een ieder die aan Hem zijn zondeschuld belijdt en Hem aanneemt als  persoonlijke  Middelaar en Verlosser.  HEERE,  wees mij zondaar genadig en Hij schenkt u het Eeuwige Leven.  God zal niemand afwijzen!

     Nu komt het punt waar het in Evangelie omdraait.  Doen wij dit niet dan hebben wij een levensgroot probleem, want dan blijven wij voor eeuwig verloren.  De toorn van God  over onze zonde doordat wij ons van Hem hebben afgekeerd is op Zijn Zoon terecht gekomen.  Het Werk dat Christus voor ons volbracht heeft, daaraan kunnen wij nooit voldoen. De Heere Jezus  was  Mens geworden,  zoals wij,  maar Hij kende de zonde niet. Hij was volmaakt.  Dan eist God de dood voor onze zonde.  God is Liefde,  maar Hij haat de zonde.  Als wij dit gaan begrijpen dan wordt de volle omvang van het Evangelie ons duidelijk.

    Jezus kende geen zonde wel verdriet, eenzaamheid, angst, pijn. Hij weet wat er in de harten van de mensen leeft.

      Toen de Heere Jezus stierf klonk Zijn stem door de donkere nacht:  “Het is volbracht”.  Op dat ogenblik scheurde het voorhang in de Tempel van boven naar beneden.  Dit betekent dat een ieder door de Zoon naar God de Vader kan gaan.  Alléén door de Middelaar staan wij rechtvaardig voor God.  Geen enkele (oosterse) religie inclusief de islam brengt ons tot de Vader voor eeuwig behoud.  Alléén door Jezus Christus,  Die de Enige Weg, de Waarheid en het Leven is. 

     De bekering tot Jezus Christus is niet vrijblijvend.  Er zullen bewust andere  keuzes gemaakt moeten worden.  Afstand nemen van alles die het doen en laten van ons  overheersen.  Dat zal veel strijd kosten,  want alles zal weggeruimd moeten worden wat een relatie met onze Heer en Heiland belemmert.  Wij zullen veel ook  tegenstand ondervinden,  veel mensen tegenkomen die de heerlijke Naam van Jezus Christus haten. Het wordt steeds moeiljker om in deze maatschappij te leven als de Heer deel uit maakt van ons leven. Wij kunnen worden klem gezet, maar wacht op de Heer.

     Door de Opstanding van onze Heer en Heiland zijn wij meer dan overwinnaars in  Hem.  In Zijn Kracht staan wij in onze zwakheid sterk.  De Heere Jezus zal bij ons blijven en Hij zal ons nooit verlaten.  De Heilige Geest is in ons komen wonen Die ons door dit aardse leven leidt en ons vasthoudt tot het einde  toe.  Gods beloften en woorden blijven stand houden, wat er ook gebeuren zal. (Johannes 14 SV)

 

ISRAEL

Er zal een Verlosser te Sion komen. ( Jesaja 59:20 StatenVertaling)

   

     Toen de Heere Jezus op  aarde was, was Hij een Man van Joodse afkomst.  De haat tegen Israël en het Joodse Volk neemt weer in een onrustbarend snel  tempo toe.   De omringende landen willen een totale vernietiging van Land en Volk.  (Psalm 83:5). Omdat niemand  de Almachtige en de Heilige God  bereiken kan,  wordt de haat op Zijn uitverkoren volk geprojecteerd.   De Eeuwige komt tot Zijn doel en niets en niemand kan Hem daarbij tegenhouden.  Alles  dat in de Bijbel  voorzegd is,  is vervuld of het staat te gebeuren.  Geen leesteken of punt zal daaraan ontbreken.  Het Joodse Volk keert in grote getale terug naar het Land dat God hen beloofd  heeft door een eeuwig verbond met de aartsvaders  Abraham, Isaäc, en Jakob (niet Ismaël) te sluiten.   Deze grote terugkeer bewijst de Wederkomst des Heeren is nabij  en Israël zal verlost worden uit al zijn benauwdheden ter ere van Zijn Heilige Naam.  Het herstel van Israël is reeds begonnen en onomkeerbaar.   

       Dit probeert satan  wel  te verhinderen.  Organisaties en  wereldleiders die komen en gaan zullen Israël weleens vertellen wat ze doen en laten moeten. De  linkse media vermeldt voortdurend eenzijdige berichtgeving ten nadele van Israël.

Het Midden-Oosten conflict  moet in Bijbelsperspectief worden gezien. De Heere Jezus zal als Koning van Israël met macht en in heerlijkheid in Oost-Jeruzalem op de Olijfberg terugkeren.  De gesloten poort zal Hem ook niet tegen kunnen houden wat ook de reden zal zijn.*  Met  Zijn terugkomst zullen de problemen voor Israël zijn opgelost en dan pas zal er vrede in heel de wereld zijn. Niet eerder.

De  Eeuwige heeft Zijn Verbondsvolk nooit verlaten en zal dit ook nooit doen. Vervangingstheorie (de Kerk in plaats van Israël?). NEE (Romeinen 11)

 

De Eindtijd

“En ziet Ik ben met u al de dagen tot  de voleinding der wereld. Amen” (Matthéüs 28:20, StatenVertaling)

    

      Zijn wij het eigendom van Christus dan moeten wij waakzaam zijn, want wij leven in een bijzondere,  maar gevaarlijke tijd.  De Eindtijd.  Een tijd waarin haat en onbeschaamde uitspattingen hoogtij vieren. Een tijd waarin halve waarheden en vooral leugens worden

verteld over de lichamelijke Opstanding van de Heere Jezus en Israël. Een tijd waarin

beweert wordt dat Jezus Christus een Palestijn is.  Een tijd waarin de machten van de duisternis ons zullen manipuleren en ons van Jezus Christus weg willen houden.

 

Kenmerken van de Eindtijd:

  • Religieuze dwalingen
  • Internationale conflicten
  • Oorlogen en geruchten van oorlogen
  • Natuurrampen zoals aardbevingen en landverschuivingen
  • Klimaatveranderingen met als gevolg  o.a.  tropische stormen en orkanen die dood en verderf zaaien.  
  • Voedseltekorten, mislukte graanoosten
  • Wetteloosheid
  • Wereld epidimieën
  • Financiële crisis
  • Euro crisis

 

      Voor Zijn Lijden en Sterven heeft Jezus Christus deze dingen voorgezegd.  Deze weeën zullen nu de Wederkomst des Heeren dichterbij komt,  vaker  voorkomen en heftiger zijn. (Matthéüs  24,25,  Marcus 13, Lucas 21 SV) 

 

 

OPNAME VAN DE GEMEENTE

Want de Heere Zelf zal met een geroep met de stem van de archangel en met de bazuin  Gods nederdalen van de Hemel . (1 Thessalonicensen 4:16 SV)

   

     Maar voordat de Heere Jezus op de Olijfberg in Jeruzalem terugkeert vindt de  Opname van de Gemeente plaats.  Alle mensen die in Christus zijn heengegaan worden eerst opgenomen. Daarna worden al de mensen die op dat moment in leven zijn en die Naam van Jezus hebben aangenomen en in hun Geloof hebben volhardt opgenomen. Wij allen ontvangen dan een nieuw opstandingslichaam. De Opname gebeurt in één oogwenk. Wij zullen dan voor altijd bij Hem zijn.  (1Thessalonicensen 4: 13-18 SV).

Eén ding is zeker, die Dag komt elke dag dichterbij

 

U KUNT ZICH TOT GOD KEREN

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, gij alle einden der aarde! Want Ik Ben God, en niemand meer. (Jesaja 45:22 SV)

   

    Wilt u voor de eerste keer de Bijbel gaan lezen om de Heere Jezus te leren kennen dan kunt u het beste  beginnen met het Johannes Evangelie in het Nieuwe Testament. Het geloof in de God van de Bijbel geeft hoop voor nu en voor de toekomst. Lees dan wel de Staten Vertaling. De moderne bijbelvertalingen hebben zich niet aan de grondtekst gehouden De vertalingen zij gemanipuleerd en belangrijke zinsdelen zijn helemaal verwijderd..

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft Eeuwig Leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven”.  (Johannes 5:24SV)

     Zijn doorboorde Handen zijn óók naar u uitgestrekt.  Neem Hem aan als uw persoonlijke Verlosser en Zaligmaker en Hij schenkt u het eeuwige leven.

Wacht hier niet mee.  Spoedig is het te laat! 

Misschien ten overvloede. Een ieder die niet gelooft in de Naam van Jezus Christus gaat niet verloren. Hij/zij is al verloren. Als er een algemene verzoening zou zijn dan had onze Heer en Heiland niet hoeven te lijden en te sterven.

 

Hoor Jezus noodt u:

’t licht straalt van ver u tegemoet

een ereplaats is voor elk bereid,

die rein is door Jezus’ Bloed

(Mattheus 22:4 Lied 54 Zangbundel Johannes de Heer)

                                                ----------------------------------------

 

*De gesloten poort is door de Turk Suleiman toen de eeuwenoude muren herbouwd zijn verzegeld met opeengestapelde stenen om een einde aan de Joodse Messias verwachting  te maken.  Aan de binnenkant is nu een moslim begraafplaats.  Moslims geloven dat er geen  Joodse man zal zijn die zich naar deze plek zal gaan. Gesloten deuren en muren die verzegeld zijn zullen Jezus Christus niet kunnen tegenhouden. (Johannes 20:19SV).

 

Opmerking:

Volgens Scientias is er een “nieuw evangelie” gevonden. Jezus Christus zou getrouwd zijn   Jezus zou gezegd hebben: “Jezus zei tegen hen: mijn vrouw, zij zal in staat zijn om mijn discipel te zijn”. Dit is een absolute dwaalleer. Het Evangelie, is compleet zoals het in de Bijbel beschreven is. Toen de Heere Jezus twaalf jaar was wist Hij al, het werk dat Hij volbrengen moest. Namelijk het plaatsvervangend Lijden en Sterven voor zondaars.

 

Onder deze link zijn uit het  Engels in het Nederlands vertaalde preken van Charles Haddon Spurgeon 1834 – 1892 te lezen. Hij predikte het zuivere evangelie, (Christus en Die gekruisigd) en de inhoud is nog steeds actueel.  Hij wordt wel de Prins van de Predikers genoemd.

 

http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/spurgeon-pred.html

 


 

Sitemap    Cookie    Privacy    

Copyright 2019 StartMenus.nl is een initiatief van Schil Web


Trefwoorden:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z